Alimentatie vorderen tijdens en na de echtscheidingsprocedure:

Alimentatie vaststellen:

Alimentatie kan gevorderd worden in een echtscheidingsprocedure of alimentatieprocedure.
Buiten een echtscheidingsprocedure kan ten allen tijde wijziging, dus vermeerdering of vermindering van kinderalimentatie en partneralimentatie gevorderd worden indien de situatie daar aanleiding toe geeft. Dit kan het geval zijn indien één van partijen meer of minder gaat verdienen of gaat samenwonen.

Alimentatie vorderen en wijzigen:

In een echtscheidingsprocedure en een procedure tot wijziging van alimentatie (oftewel: bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding c.q. levensonderhoud van de kinderen) kan alimentatie of wijziging daarvan gevorderd worden. De procedure is in beide gevallen een verzoekschriftenprocedure. Om de procedure te starten dient een verzoekschrift aan de rechtbank te worden gezonden. Hiertegen kan de andere partij een verweerschrift indienen indien hij (of zij) het niet eens is met het gevorderde bedrag aan alimentatie. Zowel bij het verzoekschrift alsook bij het verweerschrift dient een alimentatieberekening meegezonden te worden. Het is belangrijk om een verweerschrift in te dienen tegen een verzoek anders wordt het verzoek toegewezen.

Neem contact met ons op als u de alimentatie wilt wijzigen via Tel: 0478-521070.

alleenstaande vrouwSedert 1-1-2015:

Door het afschaffen van fiscaal voordeel van kinderalimentatie stijgen de lasten voor u als alimentatieplichtige. Dit op zich is al een reden voor wijziging alimentatie.

Het invoeren van enkele kindregelingen en een zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' kan ertoe leiden dat u geen of nauwelijks alimentatie meer hoeft te betalen.
Dit is het gevolg van de Wet hervorming kindregelingen (WHK). Deze treedt op 1 januari 2015 in werking.
Doordat het kind gebonden budget voor de hoofdverzorgende (alleenstaande) ouder (moeder), onder omstandigheden, wordt verhoogd en de "alleenstaande ouderkop" vaak aan de moeder toekomt wordt de behoefte van het kind minder of zelfs nul en kan het zijn dat de alimentatieplichtige de alimentatie (via de rechtbank) terug kan brengen.

Ook de rechtspraak verwacht veel wijzigingsverzoeken van alimentatieverplichtingen om te voorkomen dat hun lasten omhoog gaan.

Wilt u weten wat de nieuwe regelgeving voor uw maandlasten betekent? Wilt u weten of het zinvol is om de alimentatie te laten aanpassen? Wilt u een herberekening laten maken?
Wij helpen u graag. Bel 0478 - 52 10 70.

Vaststelling hoogte alimentatie:

Het vaststellen van het vast te stellen bedrag aan alimentatie is niet eenvoudig. Dit gebeurt door middel van een alimentatieberekening. Hierbij wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige berekend en afgezet tegen de behoefte van de alimentatiegerechtigde (ex-partner of kind).

Zeker als het een kind betreft dan zal het eigen inkomen dat de andere partner verdient van invloed zijn.

Wat eenvoudigweg gebeurt, kan het beste omschreven worden als het maken van een belastingberekening en wel zodanig dat de alimentatieplichtige op "bijstandsniveau plus" gesteld wordt.

De alimentatieberekening gaat uit van:

Een bruto-berekening (in geval van inkomens boven Euro 2.500,-) een netto-berekening (aldus uitgaande van netto bedragen) onder die grens.

Het gaat te ver in dit kader de wijze van alimentatieberekenen verder toe te lichten. Wij bij Julicher & Meijer advocaten hebben de beschikking over dezelfde programma's als door de rechtbank worden gebruikt. Wij kunnen uw alimentatie berekenen en kunnen berekenen of u te veel betaalt of te weinig ontvangt.
Klik op deze link om de pagina te bezien waarin de benodigde gegevens zijn opgenomen voor een alimentatieberekening...

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de Maas en Sevenum. Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio.

Inning alimentatie:

Voor de inning van opgelegde alimentatie kan men de beschikking naar de deurwaarder zenden dan wel het LBIO (Landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage) inschakelen. Deze laatste hebben absoluut de voorkeur zeker indien het betreft inning van alimentatie van alimentatieplichtigen die in het buitenland wonen.

Indexering van alimentatie:

Het bedrag dat (meestal de man) aan alimentatie dient te betalen wordt jaarlijks op 1 januari automatisch verhoogd met het indexeringspercentage alimentatie. Via de alimentatiewijzer kunt u berekenen wat uw nieuwe verschuldigde alimentatie wordt. Klik hier ....

Wet Limitering Alimentatie na echtscheiding (WLA):

Als u al 15 jaar of meer partneralimentatie betaald heeft en u viel nog onder het regime van vóór 1 juli 1994 dan kan beëindiging daarvan gevraagd worden.

Voor vragen neem contact met  Mr. Rob Julicher op:
Zij zullen u in alle vragen alsmede vervolgzaken op het gebied van alimentatie, omgang, wijziging verblijfplaats enz. op een betrokken wijze bijstaan.

Contact opnemen?