Noodzakelijke gegevens alimentatieberekening:

Informatieverstrekking:

Zowel bij echtscheidingen als bij wijziging van alimentatie en omgang geldt dat de wet of regelgeving bij de rechtbanken bepaalde informatie eist.

Van verzoeker en verweerder zijn nodig:

- (achter)naam;
 - Voornamen volledig en volgens de burgerlijke stand;
 - Geboortedatum;
 - Adres volgens bevolkingsregister;
 - Postcode en woonplaats en land;
 - Nationaliteit;

Minderjarige kinderen:

- (Achter)naam;
-  Voornamen volledig en volgens de burgerlijke stand;
-  Geslacht;
-  Geboortedatum;
-  Geboorteplaats;
-  Kindgebonden budget;

Bij een verzoek tot echtscheiding:

- De plaats en gemeente waar u gehuwd bent;
-  De datum waarop u gehuwd bent;
-  Het land waar u gehuwd bent.

Bij een wijziging van omgang, gezag of feitelijke woonplek:

De beschikking van echtscheiding of de eerdere beschikking waarbij is beslist op een eerder verzoek tot wijziging van de omgangsregeling, het gezag of de feitelijke woonplek.

Bij een verzoek tot wijziging alimentatie:

Op enig moment zal de rechtbank verzoeken om zowel van de verzoekende partij alsook van de verwerende partij volledige financiële stukken te verkrijgen.

In geval de wijziging door de alimentatieplichtige, vaak de man, wordt gevraagd, dienen die financiële stukken, tezamen met de alimentatieberekening, al bij het verzoekschrift te worden overlegd.

Checklisten:

voor loondienst

- De jaaropgave(n) over het vorige (of daaraan voorafgaande) jaar en de laatste drie loonopgave en/of uitkeringsspecificaties
-  De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen
-  Een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken, inclusief, indien van toepassingen, de beschikking huursubsidie of de laatste WOZ- beschikking
-  Bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restantlooptijd, alsmede opgave waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijzen van aflossing van die schuld(en)
-  Een bewijsstuk van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin
-  Bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten met betalingswijzen
-  De van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de alimentatieplichtigen
-  Bij een jongmeerderjarige een kopie van de WSF-beschikking
-  Een draagkrachtberekening (over en weer) met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld
-  Een behoefteberekening met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld

voor Zelfstandige

- De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen
-  Een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken, inclusief, indien van toepassingen, de beschikking huursubsidie of de laatste WOZ- beschikking
-  Bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restantlooptijd, alsmede opgave waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijzen van aflossing van die schuld(en)
-  Een bewijsstuk van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin
-  Bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten met betalingswijzen
-  De van belang zijnde financiële gegevens van de nieuwe partner van de alimentatieplichtigen
-  Bij een jongmeerderjarige een kopie van de WSF-beschikking
-  Een draagkrachtberekening (over en weer) met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld
-  Een behoefteberekening met alle daaraan ten grondslag liggende bescheiden voor zover hiervoor nog niet vermeld

voor lasten:

 - Kale huur;
- Huursubsidie;
- Hypotheekrente,
- erfpachtcanon,
- Kindgebonden budget;
- retributie Opstal;
- Fiscaal voordeel bij hypotheek;
- Hypotheekaflossing/premie levensverzekering;
- Premie Ziekenfondswet;
- Premie aanvullende (ziekenfonds)verzekering;
- Overige kosten van ziekte;
- Particulier ziektekostenverzekeringspremie (incl. MOOZ en WTZ);
- Eventueel eigen risico;
- Zelf betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Premie begrafenisverzekering;
- Kosten omgangsregeling;
- Andere bijzondere kosten;
- Werkelijke kosten noodzakelijk voor het verwerven van een inkomen;
- Studiekosten;
- Rente en aflossing schulden;
- Herinrichtingskosten;
- Overige kosten;
- Eventuele alimentatieverplichtingen jegens derden.

 

Contact opnemen?