Echtscheiding, mediation en wijziging alimentatie, omgang, gezag voor Deurne:

Echtscheidingsadvocaat voor Deurne:

Goed uit elkaar gaan te Deurne? Een echtscheiding is een ingrijpende, emotionele gebeurtenis zeker als er ook nog eens kinderen of nieuwe partners in het spel zijn. Als cliënt wil je dan ook een echtscheidingadvocaat die je kan bijstaan bij het sturen van deze emoties. Zij moeten niet in de weg staan aan een spoedige, goede afwikkeling van de scheiding en het belang van de kinderen dienen. Advocaten van Julicher & Meijer Advocaten, in de directe omgeving van Deurne, zijn hier vanwege hun opleiding en ervaring uitermate voor geschikt. Bel voor vrijblijvend contact: 0478 - 521070

Je hebt echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek en op tegenspraak, afhankelijk van de vraag of de echtgenoten nog met elkaar kunnen communiceren.

Samen scheiden /mediation:

Bij een gemeenschappelijk verzoek zijn er twee echtgenoten die samen de echtscheiding wensen en het over de voorwaarden eens kunnen worden. Mediation door een van onze advocaten in de directe omgeving van Deurne is een middel dat hierbij kan helpen. Via echtscheidingsmediation voor Deurne kunnen bij een scheiding goede afspraken gemaakt worden over de verdeling van vermogen, de verblijfsplaats van de kinderen, de omgangsregeling van de andere ouder, de alimentatie die moet worden voldaan en alle andere aspecten waar partijen afspraken over willen worden. De mediator kan u begeleiden in dit proces van scheiden zodat u beiden de juiste keuzes maakt die ook nog eens bij u passen. Doordat dit door een advocaat gebeurt zijn er ook nog eens geen extra advocatenkosten verschuldigd. Meer nog, bij mediation geven wij de mogelijkheid tot vaste prijsafspraken door modules toe te passen.

Convenant:

De echtgenoten komen meestal bij één advocaat / mediator die vervolgens de afspraken tussen partijen op papier zet in een convenant. Een convenant is een overeenkomst waarbij echtelieden de scheiding en deling van hun vermogen, het huis, de hypotheek, de inboedel, partneralimentatie, opgebouwd pensioen enz. regelen.

Ouderschapsplan:

Indien er kinderen in het spel zijn dan dienen ook hierover afspraken gemaakt te worden die in een ouderschapsplan worden neergelegd. De afspraken betreffen, kinderalimentatie, omgangsregeling, co-ouderschap, hoofdverblijfplaats, schoolkeuze, schoolinformatie, hoe men de ouderavonden (samen) volgt, vakantieregeling, informatieplicht voor de andere ouder, medische aspecten enz. enz.
Feitelijk regelen de ouders derhalve alles wat er met betrekking tot kinderen te regelen valt met behulp van echtscheidingsadvocaat / mediator van ons kantoor in de buurt van Deurne.

één echtgenoot wil scheiden:

Als een der echtgenoten, in Deurne of elders, de echtscheiding wil dan komt dat vaak (ondanks tekenen) toch als een verrassing bij de andere partner. Dit leidt er vaak toe dat de emoties hoog oplopen, zeker als er (het vermoeden is dat er) een andere relatie bestaat. In dat geval zullen partijen niet samen de echtscheiding bij een advocaat kunnen regelen maar zullen beide partners een eigen advocaat zoeken voor de echtscheiding.

Uiteindelijk zullen ook dan afspraken dienen te worden gemaakt betreffende de verdeling van het vermogen en het ouderschapsplan. Overigens komt ook in die gevallen vaak een convenant tot stand.

scheiding_kidsIn dit soort gevallen ziet men echter ook vaak dat partijen te Deurne er niet uitkomen en dat niet alleen een echtscheidingsprocedure volgt waarbij over alle aspecten (omgang kinderen, Kinderalimentatie, alimentatie enz.) strijd ontstaat. Vaak zie je dan dat een van de ouders de kinderen bij de andere ouder weghoudt, dat de Raad voor de Kinderbescherming voor een advies wordt gevraagd en dat de procedure lang gaat duren.
Ook volgt dan vaak een langdurige procedure omtrent de Boedelscheiding.

Kosten echtscheidingsadvocaat Deurne:

Een echtscheiding hoeft niet duur te zijn. Al vanaf € 550,-- (inclusief het griffierecht) is het bij ons kantoor (in de omgeving van Deurne) mogelijk op gemeenschappelijk verzoek (dus samen en in geval van een toevoeging) uw echtscheiding te regelen.

Klik hier om meer te lezen over advocatenkosten, internetechtscheidingen, (toch dure) echtscheidingsbemiddelingsbureaus enz.

Gegevens nodig voor een alimentatieberekening zijn:

In loondienst

Zelfstandige

De jaaropgave(n) over het vorige (of daaraan voorafgaande) jaar en de laatste drie loonopgave en/of uitkerings-specificaties;

De laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, eveneens met toelichting;

De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

De laatste drie aangiften inkomsten- en (tot 2001) vermogenbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;

 Klik hier voor het volledige schema...

Wat moet onder andere geregeld worden:

Verschillende zaken dienen geregeld te worden bij een echtscheiding zoals (maar niet uitsluitend):

Verdeling vermogen te Deurne:

Indien personen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan dienen de gemeenschappelijke goederen te Deurne alsmede de spaartegoeden, schulden, woning te Deurne, hypotheek enz. verdeeld te worden. Dit heet ook wel de boedelscheiding.

Ook bij een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden gesloten is het mogelijk dat er gemeenschappelijke goederen zijn die verdeeld dienen te worden vervolgens kan het zijn dat zaken verrekend dienen te worden. Bijvoorbeeld bij schenkingen of erfenissen met uitsluiting van de andere echtgenoot (koude kant) die toch zijn opgemaakt kunnen de waardes verrekend worden.
klik hier om meer te lezen over het verdelen van het vermogen...

Vaststellen gezag voor Deune:

Beide ouders behouden in beginsel het gezag over de minderjarige kinderen, het kan echter zijn dat er (volgens één ouder) een reden is om maar een van de ouders met het gezag te belasten. Dat kan dan aan de rechter gevraagd worden. De rechter kijkt naar de situatie op dat moment en beziet met name het belang van de minderjarige.
Klik hier om meer te lezen over het vaststellen en wijzigen van gezag...

Vaststellen hoofdverblijfplaats en omgangsregeling te Deurne:

Daar waar bij de echtscheiding de hoofdverblijfplaats dient te worden vastgesteld dient aan de andere kant ook de omgangsregeling van de andere ouder te worden vastgesteld. Na de echtscheiding kan de omgangsregeling gewijzigd dienen te worden.
Klik hier om meer te lezen over het vaststellen en wijzigen van de omgangsregeling...

Wijziging alimentatie:

Na de echtscheiding zal (veelal) één van de ouders de kinderen toegewezen krijgen (hoofdverblijfplaats bijvoorbeeld te Deurne). Deze ouder heeft een behoefte aan kinderalimentatie van de andere ouder. In dat geval dient de kinderalimentatie te worden vastgesteld.

Ook kan diezelfde ouder behoefte hebben aan partneralimentatie om in de oude behoefte te kunnen blijven voorzien. In dat geval dient partneralimentatie te worden vastgesteld.

Na het huwelijk kan het zijn dat deze alimentatie gewijzigd dient te worden.
Klik hier om meer te lezen over het vaststellen en wijzigen van alimentatie...

Volledige trajectbegeleiding:

Als u begeleiding wil bij de financiële zaken zoals hypotheken, pensioenen, verzekeringen enz. dan kunnen wij u onder omstandigheden begeleiden in dit proces.
Klik hier om meer te lezen over de trajectbegeleiding...

Scheiden juridisch gezien:

Juridisch gezien is de echtscheidingsprocedure een verzoekschriftenprocedure. Om de procedure te starten dient een verzoekschrift met bijlagen aan de rechtbank te worden gezonden. Voor Deurne is dit veelal de rechtbank te Den Bosch.

Gemeenschappelijk verzoek tot scheiding:

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek betekent dit een verzoekschrift om tot echtscheiding te komen, met als bijlagen een convenant en het ouderschapsplan waarna de rechtbank in beginsel de verzoeken, als hierboven genoemd, toewijst in een beschikking.

Verzoek door één der echtgenoten (tegenspraak):

Nadat een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend door een der echtgenoten kan de andere echtgenoot een verweerschrift indienen.

Ofschoon een echtscheiding uiteindelijk niet te vermijden is, is het toch belangrijk om een verweerschrift in te dienen. Op dat moment kunt u zich verweren tegen verzoeken van de wederpartij over bijvoorbeeld alimentatie of (beëindiging) omgang, maar ook omdat je zelf verzoeken kunt doen zoals voor het krijgen van een omgangsregeling of alimentatie.
Soms zijn echtscheidingen zozeer ingrijpend dat met maatschappelijk werk / synthese dient te worden samengewerkt. Soms ook zal de Raad voor de Kinderbescherming dan wel het Bureau Jeugdzorg bij een scheiding betrokken raken als minderjarigen in de knel komen door de scheiding.

Voorlopige voorziening:

Indien tijdens de procedure en voor de duur van de procedure zaken, voorlopig, geregeld dienen te worden zoals het huurrecht van de echtelijke woning te Deurne, alimentatie tijdens de duur van de echtscheidingsprocedure, het omgangsrecht met de kinderen, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. De rechter zal dan al zéér snel een uitspraak doen over deze punten zodat het leven in ieder geval door kan gaan.

Download onze folder om alles rustig na te lezen.

De folder kunt u downloaden door op de onderstaande link te klikken. De echtscheidingsfolder opent dan als PDF.
Folder_echtscheiding-alimentatie-omgang-familierecht

Doelgroep:

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, waaronder 5751 AB Deurne.