Algemene kosten echtscheiding:

Kosten die voor iedere echtscheiding, alimentatie of omgangszaak gelden:
- de kosten van uittreksels;
- griffierecht (een bedrag dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht voor het behandelen van het dossier);
- deurwaarderskosten (alleen bij echtscheiding op tegenspraak).

Tarieven in geval van echtscheiding:

Julicher & Meijer Advocaten kan u van dienst zijn op basis van:

1. toevoeging (door de overheid gefinancierde rechtsbijstand / pro deo genaamd);
2. uurtarief;
3. vaste prijsafspraak;

In geval van toevoeging:

Mogelijk komt u beiden dan wel een van u in aanmerking voor een toevoeging (dit is door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, ook wel “pro deo” rechtsbijstand) genoemd. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Dit wordt zelfstandig door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald aan de hand van belastinggegevens uit het verleden.
Afhankelijk van uw inkomen, kan de Raad voor Rechtsbijstand u daarbij een eigen bijdrage vaststellen van € 340,-- tot € 849,--.

Over deze bedragen is geen BTW verschuldigd.
Vraagt u ons gerust naar de mogelijkheden en beoordeel het ook zelf op https://www.rechtsbijstand.nl.

Uurtarief:

Indien geen toevoeging verstrekt wordt of daar niet voor gekozen wordt zal het geldende honorarium per uur verschuldigd zijn vermeerderd met 7 % kantoorkosten en 21 % BTW.

Vaste prijsafspraak:

Vaste prijsafspraken zijn mogelijk bij mediation en een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Indien één van beide echtgenoten een toevoeging /subsidie verkrijgt dan wordt daarmee rekening worden gehouden voor de andere echtgenoot. Dit kan dan tot de helft van de kosten schelen. Er zijn verschillende modules mogelijk. De modules omvatten de meest gangbare werkzaamheden en de advocaat bespreekt met u welke modules u nodig heeft:

Basismodule                                                              € 785,--

Module kinderen                                                      € 350,--

Module rechtbank                                                    € 525,--

Module Koopwoning                                               € 300,--

Module kinder- partneralimentatie                       € 425,--

Module pensioen                                                      € 180,--

Module ondernemer                                               € 450,--

Bij deze modules zijn de prijzen incl. 21 % BTW en excl. Griffierechten en uittrekselkosten. Werkzaamheden (in onderling overleg) buiten de modules om worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Basismodule

De basismodule is op iedereen van toepassing en omvat maximaal 2 tot 3 gesprekken, advisering van algemene en bijzondere aard (waaronder over eventuele huwelijkse voorwaarden) en briefwisseling. Hieronder valt ook het toezenden van de conceptstukken waaronder het convenant, ouderschapsplan enz. alsmede het tekenen van de stukken in aanwezigheid van de advocaat.

Module kinderen

Dit is van toepassing op het moment dat er minderjarige kinderen zijn waaromtrent regelingen getroffen dienen te worden zoals omgangsregelingen, gezagsregelingen en meer. Deze regelingen dienen besproken te worden en dienen opgenomen te worden in een ouderschapsplan.

Module rechtbank

Wij zorgen voor de briefwisseling met de rechtbank, het aanvragen van uittreksels, het opmaken van een verzoekschrift tot echtscheiding, het opmaken van een akte van non appel en het inschrijven van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Module Koopwoning

Beoordeeld dient te worden wat met de woning dient te gebeuren. Zo dient onder andere te worden beoordeeld of de woning overgenomen kan worden door een van de partijen, indien een partij dat wil.

Module inkomen

Een alimentatieberekening is belangrijk om goede afspraken te kunnen maken over alimentatie. Zo kunt u voorkomen dat één van beide echtgenoten achteraf vindt dat een fout bedrag is afgesproken. Een alimentatieberekening kan aldus onnodige discussies achteraf voorkomen.

Module pensioen

Ook het pensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, dient te worden verdeeld. Dit kan op verschillende wijzen. Vaak is de standaardverdeling de aangewezen weg, soms willen partijen nadere afwijkende afspraken hierover maken of zelfs over en weer afstand doen van verdeling.

Module ondernemer

Bij een onderneming dient men tevens de jaarstukken (eventueel van meerdere jaren) te bezien, dient overleg gevoerd te worden met de accountant / boekhouder en dienen afspraken gemaakt te worden om rekening te houden met de belangen van alle partijen en de onderneming. Dit alles maakt de advisering over de scheiding van het vermogen bij gemeenschappelijke verzoeken ingewikkelder. Overigens kan het zijn dat een van partijen (op zijn /haar of gezamenlijke kosten) een accountant dient te raadplegen.

Voor iedereen geldt dat griffierecht (rechtbank) verschuldigd is en uittrekselkosten.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft:

Onder omstandigheden kan ook een rechtsbijstandverzekering verplicht zijn de kosten voor een echtscheiding, omgangskwestie, ondertoezichtstelling enz. te betalen. Zie daarvoor uw polisvoorwaarden. In dat geval dienen zij deze zaak ook aan een advocaat te geven. Zorg ervoor dat u zelf de advocaat uitkiest en geen gebruik maakt van een zogenaamd "netwerk kantoor".
Een dergelijk netwerkkantoor werkt meestal voor een zeer laag, vast bedrag, in plaats van de werkelijke kosten te berekenen. U loopt het risico dat zij niet de nodige tijd in een zaak willen steken aangezien men maar een vast bedrag krijgt.
Uw eigen advocaat, niet netwerkkantoor zijnde, zal alle tijd vergoed krijgen en dus ook de volle aandacht aan een zaak willen geven die deze nodig heeft.

Kies dus altijd uw eigen advocaat, die niet aangesloten is bij een verzekeraar. Wij helpen u graag.

Toevoeging, gesubsidieerde rechtsbijstand:

Soms komt een toevoeging op een later moment (soms zelfs achteraf) te vervallen of komt die niet tot uitkering bijvoorbeeld omdat het vermogen of inkomen door de echtscheiding wijzigt. In dat geval dient u de advocatenkosten alsnog zelf te betalen.
Een advocaat kan een bedrag in depot vragen om achteraf incassoproblemen te vermijden. Indien de toevoeging achteraf niet komt te vervallen, kan het bedrag in depot uiteraard worden teruggestort.

Internet-echtscheidingen, echtscheidingsbemiddelingsbureau's:

Sterk in opkomst zijn bemiddelingsbureaus en internetechtscheidingen. Waarom niet hiervoor kiezen?
In beide gevallen claimt men goedkoper te zijn dan een advocaat en alles te regelen op financieel gebied.

Is dat zo? Het antwoord op deze vraag is: Nee.
Allereerst werken zij niet op basis van toevoeging, Voor het afsluiten van hypotheken en verzekeringen geldt bovendien dat het vaak goedkoper is voor de cliënt om zelf te shoppen dan deze eenvoudigweg af te sluiten bij deze bemiddelingsbureaus en aan hen verbonden verzekerings- dan wel hypotheekkantoren.

Vervolgens berekenen slechts weinige van deze bureaus ook daadwerkelijk de alimentatie zelf. Meestal wordt dit bedrag "in onderling overleg" tussen de echtelieden, als een soort gok, vastgesteld. Een alimentatieberekening brengt kosten met zich mee van een advocaat, doch bedenk wat een foutief vastgestelde alimentatie u kan kosten. Dit geldt zowel voor de alimentatieplichtige als voor de ontvanger van alimentatie. € 50,-- te veel of te weinig alimentatie per maand is op jaarbasis al € 600,-- die je te veel betaalt of te weinig ontvangt. Dit is veel geld dat je dan niet kunt missen. Het wordt nog erger als je dit over de volledige alimentatieperiode uitstrijkt.

Vervolgens terwijl "alles geregeld is" moet toch nog een advocaat de stukken indienen, de stukken controleren en een gesprek met u hebben. Dubbel werk en een "onnodige" kostenverhoging is het gevolg. Deze kostenverhoging zou niet plaatsvinden indien uitsluitend één advocaat in de hand genomen wordt. Bovendien worden ook hier griffierecht en uittrekselkosten in rekening gebracht.

Daar waar deze bureaus al snel en uiteindelijk duizenden euro's in rekening brengen doen advocaten dit beter en uiteindelijk goedkoper.

Bij internetechtscheidingen is er bovendien in het geheel geen sprake van enige controle en dien je alles zelf maar te gokken en in te vullen.

Disclaimer / Algemene voorwaarden:

Op alle met Julicher & Meijer advocaten gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die welke op de site www.julicher-meijer.nl staan opgenomen.

In deze algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

De algemene voorwaarden worden u overigens ook onmiddellijk op aanvraag kosteloos toegezonden.

Bel met 0478 52 10 70 of

Contact opnemen?