Disclaimer en Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy van Julicher & Meijer Advocaten B.V.:

 

Julicher & Meijer Advocaten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van cliënten, relaties en van onze websitebezoekers. In deze Privacy Statement/Policy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van tijd tot tijd kunnen er wijzigingen aangebracht worden in onderstaande Disclaimer en Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy van Julicher & Meijer Advocaten B.V., bijvoorbeeld indien gewijzigde regelgeving dat voorschrijft. Wij geven u dan ook in overweging dit regelmatig te controleren. De laatste wijziging van onderstaande Disclaimer en Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy van Julicher & Meijer Advocaten B.V. vond plaats op 24-05-2018.

Onderstaande disclaimer en Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy zijn van toepassing op alle externe (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V., waaronder de (reclame- en informatie)uitingen via de door Julicher & Meijer Advocaten B.V. geëxploiteerde website(s), welke hieronder gezamenlijk en/of afzonderlijk worden aangeduid als de “Website”), de door Julicher & Meijer Advocaten B.V. verstuurde of toegankelijk gemaakte elektronische nieuwsuitingen/brieven/blogs (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”);

DISCLAIMER

Via (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V. wordt algemene informatie verstrekt over Julicher & Meijer Advocaten B.V. en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V. juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door Julicher & Meijer Advocaten B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Julicher & Meijer Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Voor specifieke juridische vragen en oplossingen is het raadzaam dat de rechtzoekende zijn/haar specifieke omstandigheden gericht laat beoordelen door een juridisch deskundige.

Verwijzingen via (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V. naar websites en/of andere externe bronnen die niet door Julicher & Meijer Advocaten B.V. worden onderhouden zijn slechts ter algemene informatie voor de ontvanger/bezoeker/gebruiker/lezer opgenomen. Ondanks dat Julicher & Meijer Advocaten B.V. selectief is aangaande externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan Julicher & Meijer Advocaten B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de ontvanger/bezoeker/gebruiker/lezer van de betreffende (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V. niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Julicher & Meijer Advocaten B.V.

Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy

De (reclame- en informatie)uitingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V. zijn eigendom van Julicher & Meijer Advocaten B.V. en worden door haar beheerd. Julicher & Meijer Advocaten B.V. respecteert uw privacy. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld en in overeenstemming met de wet.

Verwerking van persoonsgegevens

Julicher & Meijer Advocaten B.V. verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Julicher & Meijer Advocaten B.V. onderscheidt persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen bijvoorbeeld via bezoek aan onze website – automatisch aan Julicher & Meijer Advocaten B.V. worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens, bijvoorbeeld tijdens een bezoek, aanmelding of registratie via de website, via inschrijving voor een seminar of nieuwsbrief, tijdens het contact met een advocaat of wanneer u solliciteert en reageert op een vacature en uw CV meestuurt.

Bij persoonlijke gegevens die u zelf actief aan ons verstrekt (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een seminar of voor onze nieuwsbrief en bij een sollicitatie) kunt u denken aan:

naam of bedrijfsnaam;

adres;

postcode;

woonplaats;

land;

telefoonnummer;

e-mailadres;

betaalgegevens;

geboortejaar/datum;

geslacht;

taalkeuze;

andere gegevens.

Julicher & Meijer Advocaten B.V. gebruikt uw naam, contactgegevens waaronder uw adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we voor u een antwoord, vraag of informatie hebben.

Cookies

Wanneer u onze website(s) bezoekt en/of er gebruik van maakt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of eventuele andere apparatuur waarmee u onze website(s) bezoekt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies.

De Website(s) van Julicher & Meijer Advocaten B.V. maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van onze website(s) wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijn van uw computer. Daarmee kunnen wij het gebruik van onze website(s) en het zoekgedrag van bezoekers analyseren. Het gebruik van cookies kunt u weigeren, hoewel dat het gebruiksgemak en de functionaliteit van de website(s) kan beperken.

Bij het bezoeken van de Website(s) worden automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers verstrekt, zoals browsergegevens, verbindingsgegevens, zoals het gebruikte IP-adres, locatiegegevens op basis van uw IP-adres, onze webpagina's die u bezoekt, de duur van uw bezoek, de (informatie)links waarop u klikt.

Beveiliging persoonsgegevens

Julicher & Meijer Advocaten B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in de lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt:

om met u in contact te kunnen treden;

voor het verrichten van de door Julicher & Meijer Advocaten aangeboden diensten;

om u te informeren, bijvoorbeeld over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Julicher & Meijer Advocaten B.V.;

ten behoeve van het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Julicher & Meijer Advocaten B.V., waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de website(s) van Julicher & Meijer Advocaten B.V.;

ten behoeve van het verrichten van marktonderzoek voor Julicher & Meijer Advocaten B.V.

Grondslag van de verwerking

Julicher & Meijer Advocaten B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke. Op grond van dit artikel is het onder meer ook toegestaan deze gegevens te verwerken als na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Julicher & Meijer Advocaten B.V. werkt uw persoonsgegevens aldus gebaseerd op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Hoe lang bewaren wij gegevens ?

Julicher & Meijer Advocaten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Julicher & Meijer Advocaten B.V. verwijdert uw persoonsgegevens indien geconstateerd wordt dat die verouderd zijn. Verwijdering geschiedt niet indien er sprake is van een uitzondering ingevolge rechtspraak of geldende wet- of regelgeving of ingeval we de betreffende gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Het delen van gegevens met anderen

Julicher & Meijer Advocaten B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of voor het verlenen van de door u verzochte dienst, of om te voldoen aan eisen voortvloeiende uit rechtspraak of wet- en regelgeving.

Julicher & Meijer Advocaten B.V. maakt gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als bewerker voor Julicher & Meijer Advocaten B.V. Julicher & Meijer Advocaten B.V. heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers.

Zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid conform geldende wet- en regelgeving zullen wij uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden, tenzij Julicher & Meijer Advocaten B.V. te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden toegezonden aan abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand is te onderscheiden in twee groepen, te weten ten eerste personen die zich via de Website(s) hebben aangemeld en ten tweede bestaande cliënten/klanten/relaties van Julicher & Meijer Advocaten B.V.

Aanmelding via de Website(s) geschiedt zodanig dat u alleen als abonnee geregisteerd wordt wanneer u na aanmelding via de Website(s) de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden.

Ook is het mogelijk dat u als bestaande relatie van Julicher & Meijer Advocaten B.V. aan het abonneebestand bent toegevoegd op verzoek van een advocaat, jurist of andere medewerker van Julicher & Meijer Advocaten B.V. In zo'n geval ontvangt u daarover een bericht welke een hyperlink bevat waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden indien u geen interesse heeft in de Nieuwsbrief.

Ook treft u onderaan elke nieuwsbrief een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website en in de App

Julicher & Meijer Advocaten B.V. maakt via haar website(s) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd.

Door gebruik te maken van de Website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Julicher & Meijer Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer en Privacy Statement/Policy en Cookie Statement/Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op haar website(s).

Julicher & Meijer Advocaten B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Julicher & Meijer Advocaten B.V. verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Julicher & Meijer Advocaten B.V. behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Julicher & Meijer Advocaten B.V. van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken, opmerkingen of eventuele klachten toezenden aan:

Julicher & Meijer Advocaten B.V.

t.a.v. mr. J. Meijer / R.H.A. Julicher

Leunseweg 6a

5802 CH Venray

Mailadres: info@julicher-meijer.nl

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Julicher & Meijer Advocaten B.V., neem dan contact op met Julicher & Meijer Advocaten B.V., meer in het bijzonder met mr. J. Meijer of mr. R.H.A. Julicher via telefoon 0478 – 52 10 70.

: