Vaststelling en wijziging omgangsregeling:

Omgangsregeling met kinderen:

Kinderen en ouders (maar ook anderen) hebben recht op omgang met elkaar. Bij of na een echtscheiding is dit vaak een moeilijk en gevoelig punt. Zeker als er op enig moment een van de partijen een nieuwe partner heeft. Gekwetste gevoelens kunnen dan een sterke rol spelen. Zowel gedurende als na de echtscheidingsprocedure speelt omgang met het kind door de niet verzorgende ouder een belangrijke rol.

Overeenstemming:

In het meest ideale geval komen partijen tot overeenstemming over de omgangsregeling. Een omgangsregeling dient over het algemeen uitvoerig te zijn zodat eenieder weet waar men zich aan dient te houden. Een regeling dient getroffen te worden omtrent weekenden, vakanties, feestdagen en verjaardagen.

scrhijven

Omgangsregeling door de rechtbank:

Indien onderling geen omgangsregeling kan worden overeengekomen tijdens de echtscheidingsprocedure, kan een omgangsregeling tot stand komen door de rechtbank in een voorlopige voorzieningenprocedure te verzoeken om voor de duur van het geding een omgangsregeling vast te stellen. In de echtscheidingsprocedure zal veelal door de niet verzorgende ouder aan de rechter gevraagd worden om een omgangsregeling vast te stellen. Indien het kind 12 jaar of ouder is, zal ook dit kind gehoord worden omtrent de omgangsregeling. Indien het tot stand brengen van een omgangsregeling niet makkelijk is, zal veelal de Raad voor de Kinderbescherming om advies gevraagd worden. In veel situaties volgt de rechter het advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

Samenwerking:

Soms zijn echtscheidingen of omgangsregelingen zozeer ingrijpend dat met Maatschappelijk Werk / Synthese dient te worden samengewerkt. Soms ook zal de Raad voor de Kinderbescherming dan wel het Bureau Jeugdzorg (BJZ) bij een scheiding betrokken raken als minderjarigen in de knel komen door de scheiding.

Na de echtscheiding / wijziging omgangsregeling:

Na de echtscheiding kan het zijn dat een van de ouders niet tevreden is met de omgangsregeling omdat die omgangsregeling bijvoorbeeld geen recht meer doet aan de ontstane situatie. Die ouder kan dan in dat geval wijziging van de omgangsregeling vragen bij de rechter. Dit dient te gebeuren door het indienen van een verzoekschrift.

Indien de rechter merkt dat het tot stand komen van een omgangsregeling erg moeilijk is (bijv. doordat beide ouders niet met elkaar overweg kunnen), zal de rechter ook hier al snel de Raad voor de Kinderbescherming vragen een advies omtrent een mogelijke omgangsregeling op te stellen.

De Raad zal daarbij met name kijken naar de belangen van de minderjarige kinderen en met inachtneming van die belangen een advies formuleren. De rechter volgt een dergelijk advies veelal op.

De rechter zal kinderen van 12 jaar of ouder ook om hun mening vragen.

Omgang afdwingen:

Indien een omgangsregeling is vastgesteld, kan het gebeuren dat de ouder (waarbij het kind feitelijk woont), deze omgangsregeling frustreert.

Dit wil zeggen dat deze ouder het kind feitelijk niet af wil geven ondanks dat dit in de vastgestelde omgangsregeling is geregeld.

Indien de omgangsregeling al in een rechterlijke beslissing is vastgelegd, kan die met behulp van de politie feitelijk en fysiek afgedwongen worden. Nog afgezien van het feit dat de politie hier niet aan meewerkt, kunt u zich voorstellen dat dit een verschrikkelijke situatie is voor het kind.

Indien de verzorgende ouder de omgangsregeling niet respecteert, kan de andere ouder naar de rechter stappen met het verzoek een dwangsom op te leggen. Hiervoor is de bijstand van een advocaat noodzakelijk.

Geen omgang geven:

Oftewel ontzegging van het recht op omgang. Als een ouder van mening is dat de ander geen recht heeft op omgang, dient die ouder dit aan de rechter te vragen. De

Een rechter zal dit slechts toestaan als:

de omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind;
als de ouder ongeschikt is of niet in staat tot omgang met het kind;
als het kind 12 jaar of ouder is en zelf ernstig bezwaar heeft tegen de omgang met de ouder;
als de omgang om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Doelgroep:

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de Maas en Sevenum.

Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio, zoals cliënten uit Vierlingsbeek, Deurne, Boxmeer enz..

Contact opnemen